Trending

 1. โครงการวิจัยเรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการรวมศูนย์อํานาจด้านสาธารณสุข

  0
 2. โครงการวิจัยเรื่อง ระบบการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน

  0
 3. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ของกระทรวงกรม ซึ่งขัดแย้งกับภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

  0
 1. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่เมืองชายแดนในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินโดย กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อรองรับการเปิดเสรีเศรษฐกิจ อาเซียน : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

  0
 2. โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างสานึกพลเมืองของประชาชนใน การติดตามตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

  0
 3. โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมความเป็นอิสระทางการคลังด้านรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

  0

VDO กิจกรรมล่าสุด

Parthner