การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อการกระจายอำนาจ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น พ.ศ…. : 5 พฤษภาคม 2560

0

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.