การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เมืองชายแดน” ณ เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย: 18 ธันวาคม 2560

0

Leave A Reply