การประชุมหารือ เรื่องความร่วมมืองานวิจัย ระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น (สปวท.) : 11 กันยายน 2560

0

Leave A Reply