การประชุมหารือ เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น พ.ศ…… โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อการกระจายอำนาจ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : 17 กรกฎาคม 2560

0

Leave A Reply