การประชุมเครือข่ายนักวิจัยด้านการปกครองท้องถิ่นกับทิศทางการศึกษาวิจัยด้านการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 ภายใต้หัวข้อ ท้องถิ่นภายใต้บริบทและความท้าทายใหม่ : 29 กันยายน 2560

0

Leave A Reply