การประชุมเครือข่ายนักวิจัยด้านการปกครองท้องถิ่นกับทิศทางการศึกษาวิจัยด้านการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 จ.ลำปาง ภายใต้หัวข้อ ท้องถิ่นภายใต้บริบทและความท้าทายใหม่ : 7 ตุลาคม 2560

0

Leave A Reply