โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

0

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ

Leave A Reply