การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกฎหมายเกี่ยวกับการก่อหนี้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นัยสาหรับความเป็นอิสระทางการคลังและความรับผิดชอบ

0

Leave A Reply