โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการในการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นัยสำหรับการบริหารความเสี่ยง

0

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการในการก่อหนี้และสถานะหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นัยสําหรับการบริหารความเสี่ยง

โดย ดร. ฐิติเทพ สิทธิยศ และคณะ

 

Leave A Reply