ดร. ฐิติเทพ สิทธิยศ

0

ชื่อและนามสกุล             ดร. ฐิติเทพ สิทธิยศ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน       เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน                        สำนักจัดการหนี้ 1 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2265 8050 ต่อ 5302 โทรสาร: 0 2618 4705

E-mail                           thitithep@mof.go.th

ประวัติการศึกษา           

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) Claremont Graduate University, U.S.A. มิถุนายน 2543

วิชาเอก การเงินระหว่างประเทศและนโยบายการเงิน

– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) Michigan State University, U.S.A มิถุนายน 2538

วิชาเอก การคลังและภาษีอากร

– วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตุลาคม 2534

ประวัติการทำงาน (คัดมาบางส่วน)

– ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยง สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง กรกฎาคม 2553-ตุลาคม 2554

– เศรษฐกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนประสานสัมพันธ์นักลงทุน สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง มีนาคม 2551-มิถุนายน 2553

ทุนและรางวัล (คัดมาบางส่วน)

– ทุนรัฐบาลไทย (ก.พ.) ภายใต้โครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย สำหรับอบรมหลักสูตร Leadership and Change ณ Universität Potsdam ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 16-27 กรกฎาคม 2550

– ทุนรัฐบาลไทย (ก.พ.) สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก 2536-2542

ผลงานทางวิชาการและบทความ (คัดมาบางส่วน)

– การทดสอบข้อสมมติของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับความมีเหตุผลของมนุษย์: หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองในระบบปิด. ร่วมกับเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์. (กำลังอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ลงในวารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2557).

– การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการในการก่อหนี้และสถานะหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: นัยสำหรับการบริหารความเสี่ยง. ร่วมกับ ธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ์ ปวีณา สำเร็จ และสุธาวรรณ วรรณสุกใส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กันยายน 2557.

– การดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง: มุมมองจากระบบที่มีความซับซ้อน. วารสารการเงิน    การคลัง. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. ปีที่ 25. ฉบับที่ 76. กรกฎาคม-กันยายน 2556. หน้า 38-44.

– เป้าหมายเงินเฟ้อที่เหมาะสม: ข้อเสนอแนะ. หนังสือที่ระลึกสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553-2554. สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย. หน้า 46-49.

– เศรษฐกิจบนพื้นฐานการสร้างมูลค่า: ทางออกของเศรษฐกิจไทยในศตวรรษที่ 21. จุฬาลงกรณ์วารสาร. ปีที่ 23. ฉบับที่ 90. มกราคม-มีนาคม 2554. หน้า 5-8.

– ที่มา ที่ไป และทำไมต้องเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์. วารสารนักบริหาร. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. ปีที่ 30. ฉบับที่ 1. 2553. หน้า 9-12.

– ประเทศไทยควรปรับตัวอย่างไรในช่วงเปลี่ยนผ่าน. Wallpaper (Thai Edition). ธันวาคม 2552. หน้า 146.

– กรอบความยั่งยืนทางการคลัง: กินไม่ได้แถมยังไม่เท่. จุฬาลงกรณ์วารสาร. ปีที่ 21. ฉบับที่ 84. กรกฎาคม-กันยายน 2552. หน้า 5-9.

– หาบเร่ แผงลอย และรถเข็น: ช่องทางการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า. หนังสือที่ระลึกสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551. สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย. หน้า 159-161.

– Small Is Beautiful: แนวทางสำหรับการยกระดับความกินดีอยู่ดีของประชาชนในภาคชนบท. หนังสือ      ที่ระลึกสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550. สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย. หน้า 153-156.

– เศรษฐกิจไทยปี 49 อาจไม่ชะลอตัว: มุมมองที่แตกต่าง. หนังสือที่ระลึกสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549. สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย. หน้า 69-71.

– ประเทศไทยกับการอยู่รอดในระบบนิเวศโลก. คอลัมน์ Creative Space. ประชาชาติธุรกิจ. ฉบับที่ 3822 (3022). 28-30 สิงหาคม 2549. หน้า 57.

– อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบ: อีกหนึ่งทางเลือกของคำอธิบาย. คอลัมน์เวทีทัศนะ. ผู้จัดการรายวัน. ฉบับที่ 3937 (3935.) 24 กรกฎาคม 2546. ปีที่ 13. หน้า 9.

– หนี้สาธารณะต่อ GDP: ความต่างระหว่างเศษและส่วน. คอลัมน์ทัศนะวิจารณ์. กรุงเทพธุรกิจ. ปีที่ 16.   ฉบับที่ 5221. 8 มกราคม 2546. หน้า 13.

– รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. การกระจายอำนาจทางการคลัง. ร่วมกับ ดร. ชลธาร วิศรุตวงศ์และคณะ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. กันยายน 2545.

– ทฤษฎีระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม: ทางเลือกระหว่างระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่และแบบลอยตัว. วารสารการเงินการคลัง. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. ปีที่ 16.  ฉบับที่ 50.  ธันวาคม 2544. หน้า 35-42.

– Macroeconomic and Financial Uncertainty Management: What Can We Learn from Complexity Science?. (in a process of submitting for publication).

– Measuring and Managing Risk within a Sovereign Framework: Time to Abandon Old Thinking. Finance and Fiscal Journal. Fiscal Policy Office. 26, 81, (October-December 2014), pp. 72-76.

– Debt of Agencies under State Supervision in Thailand: Risk and Uncertainty of Contingent Liabilities. Thammasat Economic Journal. Faculty of Economics. Thammasat University. Vol. 31, No. 1, (March 2013), pp. 23-59.

– Formulating Policy Advice and the Use of Research. The Royal Thai Government Alumni Association Annual Meeting 2009. The Royal Thai Government Alumni Association. (2009). pp. 124-126.

– When Does Inflation Hurt Economic Growth?: Different Nonlinearities for Different Economies. with Richard C.K. Burdekin, Arthur T. Denzau, Manfred W. Keil, and Thomas D. Willett. Journal of Macroeconomics. Vol. 26. No. 3. (2004). pp. 519-532.

21st Century Thailand: Facing the Challenge, Economic Policy & Strategy. Coauthored with Pansak Vinyaratn et al. Hong Kong: CLSA Books. (2004).

– Overstating Real Interest Rate. Economic Monitor. Economic Research and Training Center. Faculty of Economics. Thammasat University. Vol. 9. No. 6. (2001). pp. 43-49.

สาขาวิชาที่สนใจบรรยายและศึกษาวิจัย

– เศรษฐศาสตร์การจัดการ (Managerial Economics หรือ Business Economics)

– การเงินระหว่างประเทศ (International Finance)

– เศรษฐศาสตร์และการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Economics and Finance)

– การประยุกต์วิทยาศาสตร์ของความซับซ้อนเพื่อวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์และการเงิน (Applying Science of Complexity to Analyze Economics and Finance)

– สัมมนาเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Seminar on Current Issues in Finance and Economic Policy)

– เศรษฐกิจบนพื้นฐานการสร้างมูลค่า (Value Creation Economy) หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

– ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์ (Research Method and Thesis Writing Technique)

– การเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน (Money, Banking, and Monetary Policy)

– เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics)

– เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics)

– เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics)

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.