ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัย
เพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น-สปวท.

( สำนักงาน ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 6 )

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์  :  02-613-3157 | 02-225-3976
โทรสาร  :  02-613-3605
มือถือ  :  086-349-7117
อีเมลล์  :  pcrp_pcrp@hotmail.com

ดาวน์โหลดแผนที่