โครงการวิจัยเรื่อง “ธรรมนูญประชาชนฅนอำนาจเจริญกับการส่งเสริมการปกครองตนเองของคนในท้องถิ่น”

0

โครงการวิจัยเรื่อง  “ธรรมนูญประชาชนฅนอำนาจเจริญกับการส่งเสริมการปกครองตนเองของคนในท้องถิ่น”

ผศ.ดร.สถาพร เริงธรรม

Leave A Reply