นักวิจัยปี2559

ดร. ธัญรดี ทวีกาญจน์

0

ชื่อ-สกุล : ดร. ธัญรดี ทวีกาญจน์   Thunradee Taveekan (Ph.D.) ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ (พนักงานมหาวิทยาลัย) สถานที่ทำงาน : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ :  074 – 287846 มือถือ:…

Read More

นายสมบัติ เหสกุล (แซ่แฮ่)

0

ชื่อ-สกุล : นายสมบัติ เหสกุล (แซ่แฮ่)  Mr.Sombat Haesakul (Sae-Hae) การติดต่อ (ที่อยู่ปัจจุบัน) 98/17 หมู่ 4 ซ.วัดไผ่เหลือง ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์มือถือ 08-1567-7621 E-mail…

Read More

นายศุภศิษฐ์ สุวรรณสิน

0

ชื่อ-สกุล : นายศุภศิษฐ์ สุวรรณสิน Mr. SUPHASIT SUWANNASIN วันเดือนปีเกิด 16 มีนาคม พ.ศ. 2527 ตาแหน่ง นักวิจัย หน่วยงาน มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 145/5 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300…

Read More

น.ส. นพรัตน์ พาทีทิน

0

ชื่อ-สกุล น.ส. นพรัตน์ พาทีทิน (Miss Noppharat Phathithin) สถานที่ติดต่อ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Email: noppharat3122@gmail.com โทรศัพท์ 02-378-8300-9 ต่อ 8784…

Read More

ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์

0

ชื่อ-สกุล : ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์ Piyapong Boossabong, PhD การทำงาน ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัทพ์  093-9830239 e-mail piyapong@msu.ac.th ประสบการณ์ที่ผ่านมา -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด (2558-ปัจจุบัน) -Visiting…

Read More