บทความสำหรับเผยแพร่

  1. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกฎหมายเกี่ยวกับการก่อหนี้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นัยสาหรับความเป็นอิสระทางการคลังและความรับผิดชอบ

  2. โครงการการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

  3. การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น : สารวจแนวปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  4. การจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายสุขภาวะคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์

  5. ปัญหาของกระบวนการในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองบัวขาวโดยภาคประชาชน

  6. การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูปประเทศไทยกับทิศทางการกระจายอำนาจ

  7. บทสังเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง อนาคตการกระจายอำนาจ