ประกาศทุนที่ได้รับการสนับสนุน

Latest Posts

  1. การประชุมเครือข่ายนักวิจัยด้านการปกครองท้องถิ่นกับทิศทางการศึกษาวิจัยด้านการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 จ.ลำปาง ภายใต้หัวข้อ ท้องถิ่นภายใต้บริบทและความท้าทายใหม่ : 7 ตุลาคม 2560

  2. การประชุมเครือข่ายนักวิจัยด้านการปกครองท้องถิ่นกับทิศทางการศึกษาวิจัยด้านการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 ภายใต้หัวข้อ ท้องถิ่นภายใต้บริบทและความท้าทายใหม่ : 29 กันยายน 2560

  3. การประชุมหารือ เรื่องความร่วมมืองานวิจัย ระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น (สปวท.) : 11 กันยายน 2560

  4. การประชุมสัมมนานำเสนอผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยปี 2558 – 2559 และ การนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ระยะ 6 เดือนแรก โครงการวิจัยปี 2560 : 27 กรกฎาคม 2560

  5. การประชุมหารือ เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น พ.ศ…… โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อการกระจายอำนาจ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : 17 กรกฎาคม 2560