นักวิจัยปี 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สะสือรี วาลี

0

ประวัตินักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สะสือรี วาลี (หัวหน้าโครงการ) นายสะสือรี  วาลี (Mr.SasueriWalee) ตำแหน่งปัจจุบัน:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัยฟาฎอนีตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี94160 โทรศัพท์ : 0895952405 e-Mail : saseeree@hotmail.com ประวัติการศึกษา ปีที่จบ ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญา…

Read More

ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์

0

ประวัติและผลงาน  ดร. แก้วตา  จันทรานุสรณ์  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  ระดับ 7 อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาลุ่มน้ำโขงศึกษา กรรมการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประวัติการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ  2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537. ศศ.ม.…

Read More

ส.ต.ท. มนตรี แดงศรี

0

ประวัติส่วนตัว ชื่อ  ส.ต.ท. มนตรี   แดงศรี    อายุ  40 ปี ภูมิลำเนา  อำเภอบ้านบึง   จังหวัดชลบุรี สถานภาพ  โสด อาชีพ  รับราชการ ( ตำแหน่งนิติกรสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ) ประวัติการศึกษา 1. ปวช. –…

Read More

นายรักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี

0

ประวัตินักวิจัย นายรักษ์นรินทร์  แก้วมีศรี                      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุข)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองผึ้ง –  ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาทางสังคมและการศึกษา การศึกษา ปกศ. เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก  …

Read More