นักวิจัยปี 2555

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์

0

ชื่อ – นามสกุล  :  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ  เด่นไพบูลย์ ชื่อ – นามสกุล : Assoc.Prof.Dr. ChaweewanDenpaiboon ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำ หน่วยงาน: สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง…

Read More

Sataporn Roengtam, Ph.D.

0

Curriculum Vitae Assistant Professor Sataporn  Roengtam, Ph.D. Address    Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University Communication Mobile                          …

Read More

ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

0

ประวัติผู้วิจัย / วิทยากร ชื่อ-สกุล            ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว สถานที่ติดต่อ     คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์            08-1683-6901  E-Mail              olarn1977@gmail.com ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี -…

Read More

นางสาวสุดารัตน์ อุทธารัตน์

0

ประวัติบุคคล  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสุดารัตน์  อุทธารัตน์  ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิจัย หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 086-9209574  โทรสาร 053-942564 Email  Sudaraton@hotmail.com ประวัติการศึกษา…

Read More

นาง พิทยา พานทอง

0

ที่อยู่: 1 หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่   50130 โทรศัพท์: (084) 9509403, (053) 331121 โทรสาร:(053) 331121 อีเมล์:  pittaya_fhusai @hotmail.com วันเกิด: วันที่ 11 เดือนมีนาคม…

Read More