นักวิจัยปี 2556

นางสาวสุดารัตน์ อุทธารัตน์

0

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสุดารัตน์  อุทธารัตน์ ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิจัย หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 086-9209574  โทรสาร 053-942564 Email  Sudaraton@hotmail.com ประวัติการศึกษา…

Read More

นายพิษณุ บุญนิยม

0

ประวัตินักวิจัย นายพิษณุ บุญนิยม เกิดวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ภูมิลำเนา จังหวัดกำแพงเพชร อาชีพ อาจารย์ ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น สถานที่ทำงาน โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ๐๘๑-๗๘๐๙๖๙๒ B_phitsanu@outlook.com ประวัติการศึกษา…

Read More

ดร. ฐิติเทพ สิทธิยศ

0

ประวัติส่วนตัว ชื่อและนามสกุล ดร. ฐิติเทพ สิทธิยศ ตำแหน่งงานปัจจุบัน เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ที่ทำงาน สำนักจัดการหนี้ 1 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0 2265 8050 ต่อ…

Read More

ดร.กตัญญู แก้วหานาม

0

ประวัติและผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน 1. ชื่อ ภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม ภาษาอังกฤษ Assistant Professor Dr.Kathanyoo Kaewhanam 2.วัน เดือน ปีเกิด 28…

Read More