นักวิจัยปี 2557

ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ

0

ชื่อ-นามสกุล    ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ ประวัติการศึกษา ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังคมสงเคราะห์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครุศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสบการณ์ทำงาน ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ – พ.ศ.…

Read More

ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ

0

ชื่อ-นามสกุล  ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ Mr. Nattachet Pooncharoen เพศ  ชาย      วันเดือนปีเกิด   10  มกราคม  2499 ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถานที่ติดต่อ (ที่ทำงาน) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์/โทรสาร  055962109…

Read More

ดร. ฐิติเทพ สิทธิยศ

0

ชื่อและนามสกุล             ดร. ฐิติเทพ สิทธิยศ ตำแหน่งงานปัจจุบัน       เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ที่ทำงาน                        สำนักจัดการหนี้ 1 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่…

Read More

ดร.กตัญญู แก้วหานาม

0

ประวัติและผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน 1. ชื่อ ภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม ภาษาอังกฤษ Assistant Professor Dr.Kathanyoo Kaewhanam 2.วัน เดือน ปีเกิด 28…

Read More