นักวิจัยปี 2558

ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

0

ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ วัน/เดือน/ปีเกิด 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 อายุ 67 ปี สถานที่ติดต่อปัจจุบัน 22/73 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 2 ถนนบางกรวย –…

Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา

0

ชื่อ-สกุล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา วุฒิการศึกษา : สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร : Social Rural Leadership, Xavier University, Philippines – M. Sc. (Rural Development…

Read More

ดร. ฐิติเทพ สิทธิยศ

0

ชื่อและนามสกุล    ดร. ฐิติเทพ สิทธิยศ ตำแหน่งงานปัจจุบัน เศรษฐกรชานาญการพิเศษ ที่ทำงาน ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สานักนโยบายและแผนสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2265 8050 ต่อ 5505…

Read More