ผลงานวิจัย

 1. โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการบริหารนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทการกระจายอำนาจ

  0
 2. โครงการวิจัยเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภาคประชาชน และการขยายพื้นที่ทางการเมืองของประชาชน

  0
 3. โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการปัญหาขยะข้ามแดนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  0
 4. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ของกระทรวงกรม ซึ่งขัดแย้งกับภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

  0
 1. โครงการวิจัยเรื่อง ระบบการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน

  0
 2. โครงการวิจัยเรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการรวมศูนย์อํานาจด้านสาธารณสุข

  0
 3. โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้นำมุสลิมต่อการเสริมสร้างการกระจายอำนาจและการปกครองตนเองของท้องถิ่นด้วยกระบวนการชูรอ ในมิติการคัดเลือกผู้นำของจังหวัดนราธิวาส

  0
 4. โครงการวิจัยเรื่อง การกระจายอำนาจกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชน

  0
 1. โครงการวิจัยเรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการสร้างชุมชนและเมืองโดยภาคประชาชน

  0
 2. โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีชุมชนเป็นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การจัดการภัยพิบัติในปี 2554

  0
 3. โครงการวิจัยเรื่อง องค์กรชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี: เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น

  0
 4. โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน กับธรรมมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน

  0
 1. โครงการวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นและ ยอมรับของภาคประชาชนต่อการทํางานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน

  0
 2. โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการโบราณสถาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม

  0
 3. โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้

  0
 4. โครงการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  0
 1. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระทางการคลัง”

  0
 2. โครงการวิจัยเรื่อง “ธรรมนูญประชาชนฅนอำนาจเจริญกับการส่งเสริมการปกครองตนเองของคนในท้องถิ่น”

  0
 3. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

  0
 4. โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายสุขภาวะคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์

  0
 1. โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมความเป็นอิสระทางการคลังด้านรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

  0
 2. โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างสานึกพลเมืองของประชาชนใน การติดตามตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

  0
 3. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่เมืองชายแดนในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินโดย กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อรองรับการเปิดเสรีเศรษฐกิจ อาเซียน : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

  0