บุคคลากร

รศ.สุรัสวดี  หุ่นพยนต์            ผู้ประสานโครงการ ศูนย์ สปวท.         คลิก..
ดร.กนต์ธีร์  นุชสุวรรณ           ผู้ช่วยประสานงานอาวุโสศูนย์ สปวท.  คลิก..
ผศ.ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์  ผู้ช่วยผู้ประสานงาน ศูนย์ สปวท.       คลิก..