พันธกิจ

Image converted using ifftoany

  1. พัฒนายุทธศาสตร์โครงการวิจัยที่จะเอื้อประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาการปกครองตนเองของท้องถิ่น
  2. กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และประเมินโครงการวิจัย ตามเกณฑ์ แนวทางและระยะเวลาที่ระบุในสัญญา
  3. เผยแพร่ผลงานวิจัยของศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น เพื่อการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
  4. พัฒนา สำรวจ และทบทวนถึงรูปแบบการดำเนินงานที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเชิงการบริหารจัดการ การจัดทำบริการสาธารณะ และบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อนำไปขยายผลของการจัดการความรู้ท้องถิ่น และการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในขอบเขตที่กว้างขวางต่อไป
  5. เพื่อสนับสนุนให้การวิจัยและพัฒนาในประเด็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และการปกครองตนเองของท้องถิ่น ได้มีส่วนเอื้อให้ อปท. สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนได้มากขึ้น
  6. ประสานกับหน่วยงานภาคราชการ และสถาบันวิจัยของภาครัฐและเอกชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของท้องถิ่น และสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยชนิดบูรณาการ