วิสัยทัศน์

” องค์กรนำในการเชื่อมโยงองค์ความรู้

และงานวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

การปกครองตนเองของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน “

 

Leading organization in mobilizing research-based knowledge for capacity enhancement of local government