โครงการวิจัยเรื่อง กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก

0

โครงการวิจัยเรื่อง กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตนเองของท้องถิ่น

: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก

โดย ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว และคณะ

 

Leave A Reply