โครงการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาวัฒนธรรมสารสนเทศทางการ บริหารงานคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

โครงการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาวัฒนธรรมสารสนเทศทางการ
บริหารงานคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์ และคณะ

Leave A Reply