โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายสุขภาวะคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์

0

โครงการวิจัยเรื่อง ” การจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายสุขภาวะคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์ ”

ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ

Leave A Reply