โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน กับธรรมมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน

0

โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน กับธรรมมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีศึกษา องค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน

โดย นางพิทยา พานทอง และคณะ

Leave A Reply