โครงการวิจัยเรื่อง การกระจายอำนาจกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชน

0

โครงการวิจัยเรื่อง การกระจายอำนาจกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชน

: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี

โดย นางสาวญาเรศ อัครพัฒนานุกูล

Leave A Reply