โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่เมืองชายแดนในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินโดย กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อรองรับการเปิดเสรีเศรษฐกิจ อาเซียน : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

0

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่เมืองชายแดนในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินโดย กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อรองรับการเปิดเสรีเศรษฐกิจ อาเซียน : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

นางสาวสุดารัตน์ อทุทธารัตน์ และคณะ

Leave A Reply