โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษากลไกและเครื่องมือที่สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำผังเมืองรวม…

0

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษากลไกและเครื่องมือที่สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำผังเมืองรวม และกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวม
โดย นางสาวสุดารัตน์  อุทธารัตน์ และคณะ

Leave A Reply