โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างสานึกพลเมืองของประชาชนใน การติดตามตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

0

โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างสานึกพลเมืองของประชาชนใน การติดตามตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม และคณะ

Leave A Reply