โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมความเป็นอิสระทางการคลังด้านรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

0

โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมความเป็นอิสระทางการคลังด้านรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

นายฐิติเทพ สิทธยิศ และคณะ

Leave A Reply