โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ของกระทรวงกรม ซึ่งขัดแย้งกับภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

0

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ของกระทรวงกรม ซึ่งขัดแย้งกับภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

โดย ส.ต.ท. มนตรี แดงศรี และคณะ

Leave A Reply