โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสถานธนานุบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเงินของประชาชน

0

โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการสถานธนานุบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเงินของประชาชน

โดย นางสาววิมล ชาตะมีนา และคณะ

Leave A Reply