โครงการวิจัยเรื่อง ทุนทางสังคมกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเเก้ไขปัญหาขยะในองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร กรณีเทศบาลนครขอนแก่น

0

โครงการวิจัยเรื่อง ทุนทางสังคมกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเเก้ไขปัญหาขยะในองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร กรณี เทศบาลนครขอนแก่น
โดย ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์

Leave A Reply