โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการนำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร

0

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการนำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร
โดย ดร.พิษณุ บุญนิยม

Leave A Reply