Monthly Archives: January 2015

โครงการวิจัยเรื่อง องค์กรชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี: เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น

0

โครงการวิจัยเรื่อง องค์กรชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี: เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น โดย ผศ.ดร.สถาพร เริงธรรม

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษีน้ำมัน

0

โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษีน้ำมัน โดย นายพาเกียรติ สมานบุตร และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความสาเร็จในการบริหารจัดการโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

0

โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความสาเร็จในการบริหารจัดการโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นางสาววิมล ชาตะมีนา และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษีน้ำมันเอง

0

โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษีน้ำมันเอง โดย นายพาเกียรติ สมานบุตร และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการแนวคิดเชิงระบบเพอเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสารสนเทศทางการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

0

โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการแนวคิดเชิงระบบเพอเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสารสนเทศทางการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์ และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสถานธนานุบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเงินของประชาชน

0

โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการสถานธนานุบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเงินของประชาชน โดย นางสาววิมล ชาตะมีนา และคณะ

Read More

โครงการการบริหารทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาน้ำ

0

โครงการการบริหารทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาน้ำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี โดย นายทานตะวัน แกล้วเขตการ และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมบทบาทของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ในการพัฒนาสารสนเทศด้านการคลังของเทศบาล

0

โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมบทบาทของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ในการพัฒนาสารสนเทศด้านการคลังของเทศบาล โดย สุภารัตน์ ตรีไตรลักษณะ และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาวัฒนธรรมสารสนเทศทางการ บริหารงานคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

โครงการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาวัฒนธรรมสารสนเทศทางการ บริหารงานคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์ และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบ/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของเทศบาลนครรังสิต

0

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบ/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของเทศบาลนครรังสิต โดย นายชาญ ตันติธรรมถาวร และคณะ

Read More