Monthly Archives: February 2015

โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการท้องถิ่นเพื่อการศึกษากรณีศึกษาศูนย์กลางเรียนรู้

0

โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการท้องถิ่นเพื่อการศึกษากรณีศึกษาศูนย์กลางเรียนรู้ โดย รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากรเพิ่มพูนวิวัฒน์

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีน้ำมันเอง

0

โครงการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีน้ำมันเอง โดย นายพาเกียรติ สมานบุตร และคณะ

Read More