Monthly Archives: April 2016

ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ

0

ชื่อ-นามสกุล  ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ Mr. Nattachet Pooncharoen เพศ  ชาย      วันเดือนปีเกิด   10  มกราคม  2499 ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถานที่ติดต่อ (ที่ทำงาน) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์/โทรสาร  055962109…

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้

0

โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้ โดย อาจารย์ วลัยพร ชินศรี

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0

โครงการวิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการนำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร

0

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการนำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร โดย ดร.พิษณุ บุญนิยม

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง ทุนทางสังคมกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเเก้ไขปัญหาขยะในองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร กรณีเทศบาลนครขอนแก่น

0

โครงการวิจัยเรื่อง ทุนทางสังคมกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเเก้ไขปัญหาขยะในองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร กรณี เทศบาลนครขอนแก่น โดย ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์

Read More