โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการแนวคิดเชิงระบบเพอเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสารสนเทศทางการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

0

โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการแนวคิดเชิงระบบเพอเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสารสนเทศทางการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โดย ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์ และคณะ

 

Leave A Reply