admin

โครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น:สำรวจแนวปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

0

โครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น:สำรวจแนวปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น”

0

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาอัตราที่แท้จริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมกรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร” ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาอัตราที่แท้จริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมกรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร”

0

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาอัตราที่แท้จริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมกรณีศึกษา: กรุงเทพมหานคร” ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกฎหมายเกี่ยวกับการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นัยสำหรับความเป็นอิสระทางการคลังและความรับผิดชอบ”

0

โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกฎหมายเกี่ยวกับการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นัยสำหรับความเป็นอิสระทางการคลังและความรับผิดชอบ” ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระทางการคลัง”

0

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระทางการคลัง” ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง “ธรรมนูญประชาชนฅนอำนาจเจริญกับการส่งเสริมการปกครองตนเองของคนในท้องถิ่น”

0

โครงการวิจัยเรื่อง  “ธรรมนูญประชาชนฅนอำนาจเจริญกับการส่งเสริมการปกครองตนเองของคนในท้องถิ่น” ผศ.ดร.สถาพร เริงธรรม

Read More