Browsing: 2550

โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความสาเร็จในการบริหารจัดการโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

0

โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความสาเร็จในการบริหารจัดการโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นางสาววิมล ชาตะมีนา และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษีน้ำมันเอง

0

โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษีน้ำมันเอง โดย นายพาเกียรติ สมานบุตร และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการแนวคิดเชิงระบบเพอเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสารสนเทศทางการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

0

โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการแนวคิดเชิงระบบเพอเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสารสนเทศทางการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์ และคณะ

Read More