Browsing: 2551

โครงการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีน้ำมันเอง

0

โครงการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีน้ำมันเอง โดย นายพาเกียรติ สมานบุตร และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษีน้ำมัน

0

โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษีน้ำมัน โดย นายพาเกียรติ สมานบุตร และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

0

โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นางสาววิมล ชาตะมีนา และคณะ

Read More