Browsing: 2552

โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการท้องถิ่นเพื่อการศึกษากรณีศึกษาศูนย์กลางเรียนรู้

0

โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการท้องถิ่นเพื่อการศึกษากรณีศึกษาศูนย์กลางเรียนรู้ โดย รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากรเพิ่มพูนวิวัฒน์

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสถานธนานุบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเงินของประชาชน

0

โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการสถานธนานุบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเงินของประชาชน โดย นางสาววิมล ชาตะมีนา และคณะ

Read More

โครงการการบริหารทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาน้ำ

0

โครงการการบริหารทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาน้ำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี โดย นายทานตะวัน แกล้วเขตการ และคณะ

Read More