Browsing: 2553

โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมบทบาทของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ในการพัฒนาสารสนเทศด้านการคลังของเทศบาล

0

โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมบทบาทของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ในการพัฒนาสารสนเทศด้านการคลังของเทศบาล โดย สุภารัตน์ ตรีไตรลักษณะ และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาวัฒนธรรมสารสนเทศทางการ บริหารงานคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

โครงการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาวัฒนธรรมสารสนเทศทางการ บริหารงานคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์ และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบ/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของเทศบาลนครรังสิต

0

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบ/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของเทศบาลนครรังสิต โดย นายชาญ ตันติธรรมถาวร และคณะ

Read More