Browsing: 2554

โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้นำมุสลิมต่อการเสริมสร้างการกระจายอำนาจและการปกครองตนเองของท้องถิ่นด้วยกระบวนการชูรอ ในมิติการคัดเลือกผู้นำของจังหวัดนราธิวาส

0

โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้นำมุสลิมต่อการเสริมสร้างการกระจายอำนาจและการปกครองตนเองของท้องถิ่นด้วยกระบวนการชูรอ ในมิติการคัดเลือกผู้นำของจังหวัดนราธิวาส โดย สะสือรี วาลี และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการปัญหาขยะข้ามแดนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

0

โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการปัญหาขยะข้ามแดนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดย รักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ของกระทรวงกรม ซึ่งขัดแย้งกับภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

0

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ของกระทรวงกรม ซึ่งขัดแย้งกับภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดย ส.ต.ท. มนตรี แดงศรี และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง ระบบการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน

0

โครงการวิจัยเรื่อง ระบบการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน โดย นางพิทยา พานทอง พร้อมคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการรวมศูนย์อํานาจด้านสาธารณสุข

0

โครงการวิจัยเรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการรวมศูนย์อํานาจด้านสาธารณสุข โดย ผศ.ดร.นพ.ประยงค์ เต็มชวาลา และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การกระจายอำนาจกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชน

0

โครงการวิจัยเรื่อง การกระจายอำนาจกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวญาเรศ อัครพัฒนานุกูล

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภาคประชาชน และการขยายพื้นที่ทางการเมืองของประชาชน

0

โครงการวิจัยเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภาคประชาชน และการขยายพื้นที่ทางการเมืองของประชาชน โดย นายชัยพงษ์  สำเนียง และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการบริหารนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทการกระจายอำนาจ

0

โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ทุนทางวัฒนธรรมในฐานะนวัตกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการบริหารนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทการกระจายอำนาจ โดย อ.ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์

Read More