Browsing: 2555

โครงการวิจัยเรื่อง องค์กรชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี: เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น

0

โครงการวิจัยเรื่อง องค์กรชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี: เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น โดย ผศ.ดร.สถาพร เริงธรรม

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยแนวทางในการจัดการอุทกภัย : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี

0

โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยแนวทางในการจัดการอุทกภัย : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี โดย ไททัศน์ มาลา และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก

0

โครงการวิจัยเรื่อง กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตนเองของท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก โดย ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น กรณีการขาดอายุบังคับทางกฎหมายของผัง เมืองรวมเมืองในพื้นที่ภาคเหนือ”

0

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น กรณีการขาดอายุบังคับทางกฎหมายของผังเมืองรวมเมืองในพื้นที่ภาคเหนือ โดย นางสาวสุดารัตน์ อุทธารัตน์ และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน กับธรรมมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน

0

โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน กับธรรมมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน โดย นางพิทยา พานทอง และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีชุมชนเป็นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การจัดการภัยพิบัติในปี 2554

0

โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีชุมชนเป็นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การจัดการภัยพิบัติในปี 2554 โดย ประภาพรรณ อุ่นอบ และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการสร้างชุมชนและเมืองโดยภาคประชาชน

0

โครงการวิจัยเรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการสร้างชุมชนและเมืองโดยภาคประชาชน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรความเป็นพลเมืองสำหรับเยาวชนตำบลแม่เมาะ

0

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรความเป็นพลเมืองสำหรับเยาวชนตำบลแม่เมาะ โดยอาจารย์ กรุณา ใจใส

Read More