Browsing: 2556

โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการโบราณสถาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม

0

โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการโบราณสถาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญคณิต อาวรณ์ และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นและ ยอมรับของภาคประชาชนต่อการทํางานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน

0

โครงการวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นและ ยอมรับของภาคประชาชนต่อการทํางานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน โดย นางพิทยา พานทอง พร้อมทั้งคณะ 

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้

0

โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้ โดย อาจารย์ วลัยพร ชินศรี

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0

โครงการวิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการนำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร

0

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการนำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร โดย ดร.พิษณุ บุญนิยม

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง ทุนทางสังคมกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเเก้ไขปัญหาขยะในองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร กรณีเทศบาลนครขอนแก่น

0

โครงการวิจัยเรื่อง ทุนทางสังคมกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเเก้ไขปัญหาขยะในองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร กรณี เทศบาลนครขอนแก่น โดย ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษากลไกและเครื่องมือที่สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำผังเมืองรวม…

0

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษากลไกและเครื่องมือที่สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำผังเมืองรวม และกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวม โดย นางสาวสุดารัตน์  อุทธารัตน์ และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการในการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นัยสำหรับการบริหารความเสี่ยง

0

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการในการก่อหนี้และสถานะหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นัยสําหรับการบริหารความเสี่ยง โดย ดร. ฐิติเทพ สิทธิยศ และคณะ

Read More